Orderstatus
Dagelijks bereikbaar op:
0341-255 463

Mijn account

Meld je aan met je inloggegevens of maak een nieuw account aan
Als je uitlogt, worden om veiligheidsredenen alle niet-opgeslagen projecten en je winkelwagen verwijderd.

Algemene Voorwaarden


§1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen CEWE Nederland BV en de besteller zijn uitsluitend de navolgende Algemene Voorwaarden op het tijdstip van de redactie van deze voorwaarden op internet van toepassing. De Algemene Voorwaarden kunnen door de besteller in zijn computer worden opgeslagen en/of worden uitgeprint.


§ 2 Contractant

Contractant van de besteller is het bedrijf CEWE Nederland BV, hierna genaamd de Aanbieder.


§ 3 Overeenkomst

De besteller geeft opdracht aan de Aanbieder voor het maken van digitale foto's alsmede de eventueel daarmee in verband staande andere prestaties (hieronder: goederen). Het contract komt tot stand als de door de besteller per internet gegeven opdracht door de Aanbieder d.m.v. email is bevestigd of als de CD-rom met foto’s in een opdrachtenvelop in de winkel van de Aanbieder is ingeleverd.


§ 4 Prijzen

De levering van de goederen vindt plaats tegen de prijzen op de dag van het sluiten van het contract. De prijs is samengesteld uit de koopsom en desnoods de verzendingskosten incl. alle belastingen en andere bestanddelen. De aanbieder behoudt zich voor dat voor het geval dat er fouten op haar website mochten zijn zoals bijv. schrijf- dan wel rekenfouten zij de correcte prijs in rekening zal brengen. In dit geval verkrijgt de besteller indien hij het niet met de prijs eens mocht zijn het recht de bestelling te annuleren. Alle prijzen zijn in Euro aangegeven. De prijzen zijn inclusief de telkens van toepassing zijnde wettelijke BTW. De Aanbieder geeft geen garantie dat de zakelijke besteller via de voorbelastingaftrek aanspraak kan maken op de wettelijke BTW.


§ 5 Levering, verzending

De levering van de bestelling geschiedt volgens de op de website vastgelegde bepalingen voor zover tussen de besteller en de Aanbieder niets afwijkends is overeengekomen. De Aanbieder heeft het recht in gedeeltes te leveren. Vertragingen in de levering door de Aanbieder geeft de besteller niet het recht schadevergoeding te eisen tenzij aan de Aanbieder grove nalatigheid dan wel opzet kan worden verweten. Voor het geval dat ophalen van de goederen is overeengekomen haalt de besteller de goederen onmiddellijk nadat zij gereed zijn bij het door hem genoemde verkooppunt op. De Aanbieder is alleen - nadat het desbetreffende ophalen is uitgesteld - een kwart jaar tot het bewaren van de goederen verplicht.


§ 6 Betaling

De besteller, of een door de besteller geautoriseerd persoon, betaalt de opdrachten na het tonen van de opdrachtbevestiging op het door de besteller gekozen verkooppunt.


§ 7 Eigendomsvoorbehoud

Tot de volledige betaling van alle goederen uit dezelfde opdracht blijven de goederen eigendom van de Aanbieder.


§ 8 Het recht op herroeping, terugzending

Het recht op herroeping van de opdracht is uitgesloten omdat de gemaakte opdracht naar de wensen van de besteller zijn gemaakt en overeenkomen met zijn persoonlijke behoeftes.


§ 9 Gebreken

De goederen zijn gebrekkig wanneer zij niet voldoen aan de technische standaard van de digitale foto-ontwikkeling en -verwerking. Kleinere gebreken geven niet het recht een garantie op te eisen. De besteller dient gebreken die zonder speciale attentie aan de geleverde goederen opvallen direct bij het ophalen resp. de levering, uiterlijk echter na twee maanden na ontvangst van de goederen met een precieze beschrijving ervan te reclameren. Een latere reclamatie van kennelijke gebreken is uitgesloten. Verborgen gebreken dienen onmiddellijk na ontdekt te zijn binnen de wettelijke garantietijd te worden medegedeeld. Bij gerechtvaardigde reclamaties heeft de Aanbieder het recht tot een vervangende levering. Indien een vervangende levering niet lukt heeft de besteller het recht het contract te annuleren (wijziging) of een gereduceerde betaling (mindering) te eisen. Wordt het contract geannuleerd dan is de besteller verplicht alle goederen op het door de besteller genoemde verkooppunt te retourneren. Eigenschappen van de producten worden niet gegarandeerd tenzij dit in schriftelijke vorm gebeurt. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niets anders is geregeld zijn voor het overige de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.


§ 10 Aansprakelijkheid

De Aanbieder is alleen aansprakelijk voor schades aan de goederen zelf. Aansprakelijkheid voor gevolgschades door gebreken is uitgesloten. Verdergaande eisen door de besteller, ongeacht op welke rechtsgrond dan ook, zijn uitgesloten. Aansprakelijkheid op grond van beschadigingen of het verlies van datagegevens op eigen of andere informatiedragers of op de elektronische transmissiewegen en netwerken is uitgesloten. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid is niet van toepassing op gevallen van grove nalatigheid of opzet van de kant van de Aanbieder. Bij het schenden van belangrijke verplichtingen uit het contract beperkt zich de aansprakelijkheid op de redelijkerwijs te voorziene schade.


§ 11 Gegevensbescherming

Het is de besteller bekend en hij gaat ermee akkoord dat zijn voor de afwikkeling van de opdracht alsmede de opslag noodzakelijke persoonlijke gegevens op informatiedragers worden opgeslagen. Hij gaat uitdrukkelijk akkoord met het inwinnen en de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. De besteller gaat bovendien er mee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens voor het natrekken van zijn kredietwaardigheid aan een informatiebureau worden doorgegeven. De verwerking van de gegevens vindt plaats met inachtneming van de wet op de bescherming van gegevens. Alle gegevens worden door de Aanbieder vertrouwelijk behandeld. De besteller heeft het recht zijn toestemming op elk moment, ook in toekomstige gevallen, te herroepen. De Aanbieder verplicht zich voor het geval van een herroeping tot het onmiddellijke schrappen van de persoonlijke gegevens tenzij een bestelling nog niet volledig is afgewikkeld. Bij het plaatsen van de bestelling gaat de Aanbieder ervan uit dat de besteller zijn informatiegegevens ook tot na het moment van de levering van het werk aan hem beveiligt. Een beveiliging van de door de besteller geleverde gegevens door de Aanbieder gebeurt niet. De door de klant doorgegeven fotogegevens worden na het afsluiten van de opdracht gewist. Uitgezonderd daarvan zijn die fotogegevens die op wens van de klant worden opgeslagen.


§ 12 Auteursrecht, Strafrecht

Voor de inhoud van de overgedragen fotogegevens is de besteller alleen verantwoordelijk. Bij het plaatsen van de opdracht garandeert de besteller aan de Aanbieder dat bij het afwikkelen van de opdracht volgens de voorschriften geen auteurs-, merk- dan wel andere rechten van derden worden geschonden. Alle uit een eventuele schending van deze rechten ontstane gevolgen komen ten laste van de besteller en de besteller vrijwaart de Aanbieder. Met het plaatsen van de opdracht geeft de besteller de garantie dat de inhoud van de overgedragen fotogegevens niet de strafwetten, met name de bepalingen voor de verspreiding van kinderpornografie overtreden. Mocht de Aanbieder overtredingen tegen deze garantie bekend worden dan zal de Aanbieder onmiddellijk het bevoegde Openbare Ministerie inschakelen.


§ 13 Plaats van levering, bevoegde Rechtbank en toepasselijk recht

Plaats van levering voor alle verplichtingen uit dit contract is de vestiging van de Aanbieder. In het geval van rechtsgedingen in verband met deze zakelijke relatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. De bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegestaan, Utrecht.

§ 14 Salvatoriaanse clausule

Zijn of worden enkele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of dit aanvullend contract ineffectief dan raakt dit niet de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Deze blijven voor beide partijen van toepassing. Voor het geval dat een afzonderlijke bepaling ineffectief geworden is doen de contractanten moeite een nieuwe overeenkomst te bereiken onder inachtneming van de wederzijde belangen die het dichtst bij het economisch doel van de ineffectief geworden bepaling komen.

Oktober 2011